News

NOVOPER – NOWY SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW


Opracowany w ramach projektu POIR.01.01.01 - 00 - 1151/15 - 00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie Projektu zawarta została w ramach działania 1/1.1.1/2015 pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Andrzejem Kleta prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KADET Izolacje Ogniotrwałe w Gliwicach.


 
W wyniku czteroletnich badań, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 firma KADET w grudniu 2020 zakończyła część badawczą projektu „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów i konstrukcji budowlanych”. Uzyskała Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/1176 na zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych systemem NOVOPER.

W skład zestawu wyrobów NOVOPER wchodzą:

 • niepalne płyty perlitowe NOVOPER o wymiarach 800×400×20–60 mm,

 • stalowe łączniki MBA,

 • wkręty montażowe ze stali ocynkowanej,

 • klej montażowy GLUPER,

 • gładź szpachlowa KADET.
   

Konstrukcje żelbetowe zabezpieczone systemem NOVOPER zostały zakwalifikowane do następujących klas odporności ogniowej: ściany i stropy nośne – REI 15–REI 120, stropy i ściany nienośne EI 15–EI 240, belki i słupy R 15–R 120. Konstrukcje stalowe zabezpieczone systemem NOVOPER zostały zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej R 15–R 180.

Podczas prac technologicznych uzyskiwaliśmy bardzo dobre współczynniki przewodzenia ciepła. Stanowi to zachętę do prac nad niższą gęstością i lepszymi własnościami termoizolacyjnymi płyt perlitowych. Cel podstawowy jakim była bierna ochrona przeciwpożarowa został osiągnięty przy gęstości 300 kg/m3.

Jednym z kluczowych celów projektu jest wprowadzenie na rynek technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego. Główne zalety technologii NOVOPER to:

 • niskie koszty produkcji,

 • brak ścieków i odpadów,

 • możliwość recyklingu w procesie produkcji,

 • brak substancji szkodliwych,

 • surowce dostępne i bezpieczne dla środowiska.


Możliwości zastosowania innowacyjnych wyrobów perlitowych NOVOPER to bierna ochrona przeciwpożarowa, izolacje budowlane, a także izolacje przemysłowe.

Technologia, opracowana w oparciu o przedmiotowe dofinansowanie projektu, zostanie wdrożona na podstawie uzyskanych wyników prac badawczych w zakładzie KADET. Dopuszcza się możliwość współpracy gospodarczej z osobami trzecimi, na zasadzie know-how, na warunkach ustalonych w umowie, na podstawie której KADET jako jedna ze stron umowy zobowiąże się do udostępnienia związanej z prowadzeniem produkcji wiedzy techniczno-organizacyjnej oraz merytorycznej, a druga strona umowy know-how uczestniczyć będzie we współfinansowaniu realizacji produkcji, w wysokości kwot i na warunkach ustalonych w tej umowie. W takim przypadku produkcja będzie mogła być prowadzona w KADET albo w miejscu ustalonym przez strony umowy.

KADET przewiduje także możliwość udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, przy czym zasadniczo jako licencji niewyłącznej
i pełnej z równoczesnym zobowiązaniem się do pomocy techniczno-organizacyjnej na czas produkcji próbnej u licencjobiorcy.


KONTAKT:
KADET Izolacje Ogniotrwałe Andrzej Kleta
ul. Leśna 48, 44-100 Gliwice
tel. 502 331 710, e-mail: akleta@kadet.pl


 


Zalety Płyt Perlitowych NOVOPER

 • niskie koszty produkcji,

 • brak ścieków i odpadów,

 • możliwość recyklingu w procesie produkcji,

 • brak substancji szkodliwych,

 • surowce dostępne i bezpieczne dla środowiska.

Masz pytania? Napisz.